پیرو مذاکرات انجام شده توسط ریاست دپارتمان بیماران بین الملل بیمارستان گاندی جناب آقای دکتر محسن پیروزهاشمی و مدیران ارشد بیمارستان نوروز اربیل عراق، تفاهم نامه ای مبنی بر همکاری بین دو بیمارستان با ارجاع و درمان بیماران امضاء شد.  

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department