شما پرتو کاران به کمک ذرات نامرئی جهان ، تصاویر مرئی از آلام دردمندان تهیه نموده تا مایه آرامش و بهبود درد باشید. به شما عزیزان که وجودتان مایه آرامش و سلامتی دیگران است روزتان را تبریک می گوییم

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department