در کشورهای مختلف روش‌های متفاوتی جهت حفظ و ارتقای استانداردها و بهبود کیفیت خدمات سلامت وجود دارد چراکه مردم، دولت و بیمه‌ها همواره خواستار ارزیابی دقیق‌تر وضعیت این خدمات به منظور بهبود مستمر کیفیت آن هستند.اعتباربخشی به سبب پیروی ازاستانداردهای مناسب به عنوان قدرتمندترین روش در این عرصه شناخته می‌شود. امروزه کیفیت خدمت از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریتی سازمان‌های خدماتی بوده و مشتری محوری همواره به عنوان هدف اول تمام سازمان‌های دنیا معرفی می‌شود.

اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که برای بهبود مداوم کیفیت وجود دارد به محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تاکید دارد. مهم‌ترین وظایف واحد اعتباربخشی به منظور بهبود کیفیت به شرح زیر است:

 • هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت در بیمارستان
 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیربالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)
 • تدوین شاخص‌های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه‌گیری و قابل دستیابی جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان
 • تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
 • تدوین و اجرای خط‌مشی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات در بیمارستان
 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 • پیگیری و هماهنگی پیاده‌سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
 • هماهنگی برگزاری کمیته‌های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوبات

اعتباربخشی برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می‌شود. اهدافی که برای اعتباربخشی بیمارستانی تعریف می‌شود در زیر آمده است:

 • ارتقاء کیفیت خدمات
 • بهبود ایمنی بیمار و کارکنان
 • آموزش و توانمندسازی
 • رشد متوازن و تفکر سیستمی
 • اطمینان بخشی به مراجعه‌کنندگان و دولت در مورد کیفیت خدمات ارائه شده
 • تشویق واحدهای خدماتی برای بهبود دائمی از طریق ارزشیابی‌های مداوم

photo_2016-05-03_16-48-32