گوش نوزادتان راتاقبل ازشش ماهگی سوراخ نکنید

♈️ گوش نوزادتان را تاقبل ازشش ماهگی سوراخ نکنید

سیستم ایمنی نوزاد تااین زمان هنوز بصورت کامل مجهز نشده واین احتمال وجود دارد که نتواند باعفونت احتمالی سوراخ کردن گوش مبارزه کند

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department