آقای وحید کریمی که جهت شکفتن نوگل زندگیشان هتل بیمارستان گاندی را انتخاب نموده اند از طبیب مهر، سرکار خانم دکتر فرحناز دادخواه اینگونه تشکر کردند

آقای وحید کریمی که جهت شکفتن نوگل زندگیشان هتل بیمارستان گاندی را انتخاب نموده اند دست نوشته ای به یادگار گذاشته و احساس خود را از انتخاب هتل بیمارستان گاندی اینطور بیان نمودند جناب آقای وحید کریمی صمیمانه ترین شادباش برای شکفتن نوگل زندگیتان را از ما پذیرا باشید

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department