بخش هورمون آزمایشگاه هتل بیمارستان گاندی به مدیریت جناب آقای دکتر خوانساری افتخار دارد که زمان جوابدهی آزمایش AMH را از یک هفته به یک روز کاهش داده است. AMH هورمونی است که شاخصی از تعداد و کیفیت کار تخمک ها ی در حال تولید در چرخه قاعدگی را نشان می دهد این هورمون توسط…

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department