📣 سیزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و مدیریت درد با ۱۶ امتیاز بازآموزی برای متخصصین و کارشناسان ارشد بیهوشی، هوشبری و متخصصین مراقبتهای ویژه و ۱۱ امتیاز برای جراحان عمومی و مغز و اعصاب، متخصصین بیماری های داخلی، بیماری های ریه، طب اورژانس و طب سالمندی ✅ جهت ثبت نام با تلفن…

محورهای همایش پاتولوژی و پاتوفیزیولوژی صرع Pitfall های تشخیص در صرع بررسی های پاراکلینیک در صرع شامل : Video EEG Monitoring ,Brain MRI/spect- PET-EEG –Brain CT جنبه های روانی – اجتماعی صرع توانبخشی در صرع درمان دارویی صرع فارماکولوژی بالینی در صرع صرع اطفال سایکولوژی و صرع درمان جراحی در صرع داروهای ضد تشنج روش…

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department