ضربه ناگهانی و مستقیم به قفسه سینه

ضربه ناگهانی و مستقیم به قفسه سینه

💥ضربه ناگهانی و مستقیم به قفسه سینه باعث جا به جایی مایع اطراف قلب میشود و احتمال سکته قلبی ناگهانی ۲۰ برابر افزایش مییابد.

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department