اگر شخصی دچار حمله قلبی شد

اگر شخصی دچار حمله قلبی شد

ببینید که آیا میتواند چیزی بجود،در اینصورت قرص آسپیرین به وی بدهید
جویدن قرص آسپیرین باعث می‌شود دارو سریعتر به داخل گردش خون واردشود و رقیق شدن خون شود

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department