بخش آفرزیس هتل بیمارستان گاندی با بهره گیری از کارشناسان باتجربه و دارای مدارک بین المللی به همراه تجهیزات نوین و پیشرفته خود با هدف ارائه با کیفیت ترین خدمات به مراجعین محترم راه اندازی شده است.
آفرزیس عملی است که با هدف درمانی یا تولیدی، یک یا چند جزء از خون را جدا کرده و مابقی اجزای خون را به فرد بازمی گرداند.

آفرزیس درمانی:

جداسازی و تفکیک یک جزء از خون (پلاسما، پلاکت، گلبول قرمز یا گلبول سفید) از اجزای خون بیمار که شامل عوامل پاتوژنیک عامل بیماری یا عوامل خاص بیماری زا (آنتی بادی ها، گلبول قرمز غیرطبیعی، کمپلکس ایمنی و گلبول سفید در بدخیمی ها) می شود.

آفرزیس تولیدی:

جداسازی و تفکیک یک جزء از خون فرد، ذخیره و نگهداری آن در شرایط مناسب و سپس تزریق آن جزء به فرد نیازمند می باشد.

خدمات قابل ارائه توسط این بخش شامل موارد زیر می باشد:

  • پلاسما فرزیس درمانی (Optia Therapeutic Plasma Exchange (TPE-Dual Needle
  • پلاسما فرزیس درمانی تک سوزن (Optia Single Needle TPE (SNTPE
  • اریتروفرزیس درمانی (Optia RBC Exchange & Depletion (RBCX
  • پلاکت فرزیس درمانی (Optia Platelet Depletion (PLDT
  • لکوفرزیس درمانی (Optia WBC Depletion (WBCD
  • جمع آوری گلبول های سفید تک هسته (Optia MNC Collection (MNC
  • جمع آوری گلبول های سفید چندهسته (Optia Granulocyte Collection (PMN
  • جمع آوری پلاکت تک واحدی (Platelet Collection (PLT
  • جداسازی سلول بنیادی از مغز استخوان (Bone Marrow Processing (BMP
  • جمع آوری گلبول های سفید تک هسته بصورت پیوسته (Continous MNC Collection (CMNC
ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است