در بخش ادیولوژی (شنوایی سنجی) بیمارستان گاندی با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته و مدرن خدمات تشخیص، ارزیابی، سمعک و وسایل کمک شنوایی به تمامی گرو‌ه‌های سنی از نوزادان تا سالمندان ارائه می‌شود. خدمات این مرکز عبارتند از:

  • ادیومتری تون خالص و گفتاری (PTA-SRT-SDS)
  • ادیومتری ایمیتانس جهت بررسی گوش میانی و شیپور استاش (Tympanometry, Acoustic Reflex- ETFT)
  • تست فیزیولوژیک OAE جهت ارزیابی گوش داخلی و ارزیابی شنوایی نوزادان
  • تست الکتروفیزیولوژیک ABR جهت ارزیابی شنوایی و تشخیص ضایعات سیستم عصبی شنوایی
  • تست الکتروفیزیولوژیک ABR و ASSR جهت ارزیابی شنوایی اطفال
  • تست الکتروکوکئوگرافی جهت ارزیابی حلزون گوش داخلی (ECOG)
  • غربالگری و ارزیابی شنوایی نوزادان (OAE)
  • تست الکتروفیزولوژیک VNG، VEMP جهت ارزیابی سیستم تعادل گوش داخلی
  • مشاوره، ارزیابی، ارائه و فیتینگ انواع سمعک‌ها و وسایل کمک شنوایی برای تمامی گروه‌های سنی
  • قالب‌گیری گوش جهت سمعک، قالب ضد صوت و ضد آب