• ”هئیت

  دکتر نعمت اله خوانساری

  دکتر نعمت اله خوانساری

  رئیس هیئت مدیره
  مهندس احمد سلام زاده

  مهندس احمد سلام زاده

  نایب رئیس هیئت مدیره
 • ”مدیریت”

  دکتر نعمت اله خوانساری

  دکتر نعمت اله خوانساری

  قائم مقام مدیرعامل
  مهندس احمد سلام زاده

  مهندس احمد سلام زاده

  معاون مالی اداری