• ”هئیت

  دکتر شهریار عسگری

  رئیس هیئت مدیره

  دکتر محسن پیروز هاشمی

  نائب رئیس هئیت مدیره
  مهندس احمد سلام زاده

  مهندس احمد سلام زاده

  عضو هئیت مدیره
  دکتر حسین چیذری

  دکتر حسین چیذری

  عضو هئیت مدیره
  دکتر علی طبیبی

  دکتر علی طبیبی

  عضو هئیت مدیره
 • ”مدیریت_بیمارستان”

  دکتر محمدحسن بنی اسد

  دکتر محمدحسن بنی اسد

  مدیر عامل
  مهندس احمد سلام زاده

  مهندس احمد سلام زاده

  رئیس بیمارستان
  محسن پیروز هاشمی

  محسن پیروز هاشمی

  مسئول IPD
  مهرناز توکلی

  مهرناز توکلی

  مدیر پرستاری