• ”هئیت

  مهندس احمد سلام زاده

  مهندس احمد سلام زاده

  رئیس هیئت مدیره
  دکتر حسین چیذری

  دکتر حسین چیذری

  نائب رئیس هئیت مدیره
  دکتر محسن پیروز هاشمی

  دکتر محسن پیروز هاشمی

  عضو هیئت مدیره
  دکتر مریم سلیمانی کبیر

  دکتر مریم سلیمانی کبیر

  عضو هئیت مدیره
  دکتر علی طبیبی

  دکتر علی طبیبی

  عضو هئیت مدیره
 • ”مدیریت_بیمارستان”

  دکتر محسن پیروز هاشمی

  دکتر محسن پیروز هاشمی

  مدیر عامل
  مهرناز توکلی

  مهرناز توکلی

  مدیر پرستاری