• ”هئیت

  دکتر نعمت اله خوانساری

  دکتر نعمت اله خوانساری

  رئیس هیئت مدیره
  مهندس احمد سلام زاده

  مهندس احمد سلام زاده

  نایب رئیس هیئت مدیره
 • ”مدیریت”

  دکتر نعمت اله خوانساری

  دکتر نعمت اله خوانساری

  قائم مقام مدیرعامل
  دکتر فرید متین

  دکتر فرید متین

  ریاست بیمارستان
  مهندس احمد سلام زاده

  مهندس احمد سلام زاده

  معاون مالی اداری
  دکتر مژده یگانه

  دکتر مژده یگانه

  مسئول فنی بیمارستان