برای ارتباط با هتل بیمارستان گاندی می‌توانید با شماره تلفن ۴۲۶۰۳۰۰۰ تماس بگیرید. شماره داخلی و همچنین تلفن مستقیم قسمت‌هایی از بیمارستان در زیر آورده شده است.

مدیریت

ریاست بیمارستان

 •   داخلی: ۱۳۳۶-۲۰۰۰
 •  –

مدیریت بیمارستان

 • داخلی : ۱۰۰۰

طرح و برنامه

کنترل عفونت

 • داخلی :۱۰۸۵

آموزش و پژوهش

 • داخلی :۱۳۰۷

بهداشت محیط

 • داخلی :۱۱۷۳

پرستاری

مدیریت پرستاری

 • ۸۸۱۹۵۵۹۷
 • داخلی :۱۲۸۳

سوپروایزر

 • داخلی :۱۲۲۵-۱۷۱۷

بخش بستری

اورژانس

 • ۸۸۱۹۱۵۵۰
 • داخلی :۲۰۳۷-۱۰۳۷
Buy

جراحی ۱

 • داخلی :۱۰۱۸-۱۰۰۸
Buy

جراحی ۲

 • داخلی :۱۰۱۹-۱۰۰۹
Buy

زنان و زایمان

 • داخلی :۱۰۶۳-۱۰۲۱
Buy

اطفال

 • داخلی :۱۰۱۷-۱۰۱۱
Buy

نوزادان

 • داخلی :۱۱۹۶-۱۰۴۵
Buy

بخش ویژه

ICU

 • ۸۸۱۹۱۰۳۴
 • داخلی :۱۲۷۷-۱۱۸۴-۱۰۲۸
Buy

CCU

 • ۸۸۱۹۰۹۳۵
 • داخلی :۱۰۳۲-۱۰۳۱
Buy

NICU

 • داخلی :۱۲۷۸
Buy

ICU-OH

 • داخلی :۱۰۱۲-۱۱۸۹
Buy

اتاق‌های عمل

اتاق عمل جنرال

 • داخلی :۲۰۳۶-۱۰۳۶-۱۰۳۵
Buy

اتاق عمل زنان

 • داخلی :۱۲۰۰-۲۰۱۶-۱۰۱۶

اتاق عمل سرپایی

 • داخلی :۱۰۹۹-۱۰۴۷

بلوک زایمان

 • داخلی :۱۰۳۳-۱۰۴۶

کلینیک

کلینیک جنرال

 • ۸۸۱۹۵۴۵۹
 • داخلی :۱۳۶۰-۱۳۷۶

کلینیک قلب

 • ۸۸۱۹۶۱۱۵
 • داخلی :۱۳۳۵

کلینیک لیزر

 • ۸۸۱۹۵۳۱۰
 • داخلی :۱۰۰۷
Buy

چشم پزشکی

 • ۸۸۱۹۶۵۴۴

پاراکلینیک

ناباروری

 • ۸۸۱۹۵۵۰۹-۸۸۱۹۵۷۵۹
 • داخلی :۱۳۲۷-۱۰۳۸

اسکوپی

 • داخلی :۱۰۴۹-۱۰۹۲

آزمایشگاه

 • ۸۸۱۹۵۴۳۶
 • داخلی :۲۰۵۱-۱۰۵۱

پاتولوژی

 • داخلی :۱۰۵۵

تصویربرداری پزشکی

 • ۸۸۱۹۰۷۸۸
 • داخلی :۱۰۴۳-۱۰۸۸
Buy

داروخانه

 • ۸۸۱۹۰۲۰۶-۸۸۱۹۰۲۰۹
 • داخلی :۱۰۹۳-۱۰۸۷

انبار دارویی

 • ۸۸۱۹۴۱۹۵
 • داخلی :۱۲۲۴

پزشکی هسته ای

 • ۸۸۱۹۱۱۰۳

فیزیوتراپی

 • ۸۸۱۹۶۵۴۶-۸۸۱۹۶۵۴۷
 • داخلی :۱۲۳۳-۱۰۹۱

پشتیبانی

امور مالی

 • داخلی مدیر مالی: ۱۳۱۷
 • داخلی: ۱۰۰۱-۱۲۷۹-۱۲۲۸

انفورماتیک

 • داخلی :۱۴۱۰-۱۳۱۸
Buy

روابط عمومی

 • داخلی : ۱۳۱۶-۱۲۲۰
Buy

امور حقوقی

 • ۸۸۱۹۰۶۲۱
 • داخلی :۱۰۹۷-۱۰۹۰

کارگزینی

 • ۸۸۱۹۰۵۷۱
 • داخلی :۱۰۸۲-۱۰۰۵

اطلاعات

 • داخلی :۱۰۲۵-۱۰۲۴

پذیرش

 • داخلی :۱۱۵۹-۱۳۵۹

ترخیص

 • داخلی :۱۰۷۹-۱۴۰۹

مدارک پزشکی

 • داخلی :۱۰۴۲-۱۰۰۳-۱۳۰۸
Buy

بیمه‌گری

 • داخلی :۱۱۵۵

امور هماهنگی (IPD)

 • داخلی :۱۴۴۴
Buy

تجهیزات پزشکی

 • ۸۸۱۹۰۶۲۱
 • داخلی :۱۲۱۸-۱۱۱۲
Buy

تغذیه

 • داخلی :۱۳۱۰
Buy

CSR

 • داخلی :۱۲۹۰-۱۲۱۹

لندری

 • داخلی :۱۱۳۸

صندوق

 • داخلی :۱۳۲۵

تاسیسات

 • داخلی :۱۱۷۵-۱۱۷۴

برق

 • داخلی :۱۱۵۳-۱۲۵۰
Buy

تدارکات

 • ۸۸۱۹۶۱۶۸
Buy

انبار مصرفی

 • داخلی:۱۹۱۹
Buy

حراست

 • داخلی :۱۵۱۵-۱۱۰۸-۱۰۸۱

خدمات

 • داخلی :۱۶۱۶
Buy

خدمات رفاهی

کافی شاپ

 • ۸۸۱۹۳۶۷۸
 • داخلی :۱۰۱۰
Buy

بانک ملت

 • داخلی :۱۲۱۵

آژانس هواپیمایی

 • داخلی :۱۲۹۷
Buy

آژانس مسافرتی

 • ۸۸۱۹۵۸۰۲
 • داخلی :۱۲۹۸
Buy

گل فروشی

 • داخلی :۱۰۸۹
Buy