درهنگام تشنج حركات بيمار را متوقف نكنيد

♈️درهنگام تشنج حرکات بیماررامتوقف نکنید

📛درتشنج سعی ب بازکردن دهان نکنیدچون احتمال شکستگی‌فک بسیاربالاست
💯درصورت امکان یک تکه پارچه بین دندانها برای جلوگیری ازآسیب به زبان قراردهید

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department