امروز ۲۲ اکتبر روز جهانی توجه به لکنت زبان است

۲۲ اکتبر روز جهانی توجه به لکنت زبان است

خوب است بدانیم ریشه اصلی لکنت زبان در ترس، استرس و اختلالات عصبی دوران کودکیست.
در برابر افرادی که لکنت زبان دارند صبور باشیم!

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department