هتل بیمارستان گاندی برای راحتی مراجعه‌کنندگان خود امکان نوبت دهی اینترنتی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی را فراهم کرده‌است.

 

دسترسی به نوبت دهی اینترنتی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
گوش و حلق و بینی
دکتر فيروزی- متخصص گوش و حلق و بینی
08.30
10.00

گوش و حلق و بینی
دکتر فهزادی - متخصص گوش و حلق و بینی
15.00
16.00

جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال
11.00
16.00

جراحی عمومی
دکتر مطلوب- متخصص عروق-واريس
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر مسلمی- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

قلب و عروق
دکتر عارفی زاده-متخصص قلب و عروق
10.30
12.00

قلب و عروق
دکتر فلاحی-متخصص قلب و عروق
13.00
15.00

زنان و زایمان
دکتر سالور-متخصص زنان
11.00
13.00

زنان و زایمان
دکتر مسرور-متخصص زنان
13.00
19.00

زنان و زایمان
دکتر خان زاده-متخصص زنان
16.00
18.00

مانومتری و بيوفيدبك
دکتر امير افشاری
11.00
14.00

داخلی و گوارش
دکتر كهزادی - متخصص داخلی و گوارش
12.00
13.00

بيهوشی
دکتر چيذری-متخصص بيهوشی
12.00
14.00

آنکولوژی
دکتر الماسی متخصص آنکولوژی
13.00
14.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00

ارتوپدی
دکتر آقاعليخانی-متخصص ارتوپدی
17.00
19.00
اطفال
دکتر آشنايی-متخصص قلب كوكان
08.00
10.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00

نورولوژی
دکتر كيانی-متخصص مغز و اعصاب
08.30
09.30

نورولوژی
خانم دکتر آذري نيا-متخصص مغز و اعصاب
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر كبيري زاده- متخصص جراحی عمومی
09.00
11.00

جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نيك روش- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعنایی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
11.00
14.00

زنان و زایمان
دکتر دادخواه-متخصص زنان
09.00
13.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
11.00
19.00

غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
10.00
14.00

قلب و عروق
دکتر پورمند-متخصص قلب و عروق
11.00
13.00

قلب و عروق
دکتر كفاشی-متخصص قلب و عروق
16.30
18.30

مانومتری و بيوفيدبك
دکتر امير افشاری
11.00
14.00

داخلی و گوارش
دکتر كهزادی- متخصص داخلی و گوارش
12.00
13.00

جراح و مغز و اعصاب
دکتر سلطان رحمتی- جراح مغزو اعصاب
12.00
13.00

بيهوشی
دکتر عبدوی-متخصص بيهوشی
12.00
14.00

كليه و مجاری ادراری
دکتر طبیبی- فوق تخصص ارولوژی
15.00
18.00

ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00

تغذیه
دکتر تهرانی اسدی پور-متخصص تغذیه
17.00
19.00
09.00
ارتوپدی
دکتر آقاعليخانی-متخصص ارتوپدی
09.00
11.00

ارتوپدی
دکتر مرادی-متخصص دست
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
11.00
14.00

جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
14.30
16.00

جراحی عمومی
دکتر يوسف زاده- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر بنایی- متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر قياسی-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
11.00
19.00

زنان و زایمان
دکتر گوروانچی-متخصص زنان
12.00
13.00

زنان و زایمان
دکتر شریعتی-متخصص زنان
15.00
18.00

مانومتری و بيوفيدبك
دکتر امير افشاری
11.00
14.00

قلب و عروق
دکتر تيزنوبيك-متخصص قلب و عروق
11.30
13.00

قلب و عروق
دکتر پورمند-متخصص قلب و عروق
15.00
17.00

جراح و مغز و اعصاب
دکتر سلطان رحمتی- جراح مغزو اعصاب
12.00
13.00

داخلی و گوارش
دکتر كهزادي - متخصص داخلي و گوارش
12.00
13.00

بيهوشی
دکتر ساريخانی-متخصص بيهوشی
12.00
14.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00

غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
16.00
19.00

ریه
دکتر امامي- متخصص ریه
18.00
19.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

ارتوپدی
دکتر سری-متخصص ارتوپد و ارتوروسکوپی
10.00
12.00

داخلی و گوارش
دکتر سعادت حسينی- متخصص گوارش
10.00
12.00

داخلی و گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
12.00

نورولوژی
خانم دکتر آذري نيا-متخصص مغز و اعصاب
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر رادمهر-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر رضایی-متخصص زنان
10.00
12.00

گوش و حلق و بینی
دکتر معظمی- متخصص گوش و حلق و بینی
10.00
12.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر خوشكار- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
14.30
16.00

جراحی عمومی
دکتر هاشمیان- متخصص جراحی سينه
17.00
19.00

قلب و عروق
دکتر عارفی زاده-متخصص قلب و عروق
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر تيزنوبيك-متخصص قلب و عروق
12.00
14.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
14.30
17.00

قلب و عروق
دکتر دشتی زاده-جراح قلب و عروق
18.00
19.00

گوش و حلق و بینی
دکتر معظمی- متخصص گوش و حلق و بینی
10.00
12.00

ارتوپدی
دکتر سری-متخصص ارتوپد و ارتوروسکوپی
10.00
12.00

ارتوپدی
دکتر حكيمی-متخصص ارتوپدی
17.00
19.00

ارتوپدی
دکتر مرادی-متخصص دست
18.00
19.00

زنان و زایمان
دکتر فلک افلاکی-متخصص زنان
11.00
13.00

زنان و زایمان
دکتر رضایی-متخصص زنان
13.00
15.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
13.00
16.00

زنان و زایمان
دکتر فلاح پور-متخصص زنان
16.00
18.00

داخلی و گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
12.00
13.00

بيهوشی
دکتر بختياری راد-متخصص بيهوشی
12.00
14.00

عفونی
دکتر رجبی-متخصص عفونی
13.00
14.00

درد
دکتر عرب-متخصص درد
13.00
14.00

اطفال
دکتر منصور قنايی-متخصص اطفال
14.00
15.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00

غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
17.00
19.00

ریه
دکتر امامي- متخصص ریه
18.00
19.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر مسلمی- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
09.00
12.00

تغذیه
دکتر تهرانی اسدی پور-متخصص تغذیه
10.00
12.00

ارتوپدی
دکتر حسابی-متخصص ارتوپدی
10.00
12.00

غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
10.00
12.00

داخلی و گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر صدری-متخصص زنان
11.00
13.00
10.00
11.00
12.00
قلب و عروق
دکتر موسوی-متخصص قلب و عروق
12.00
13.00

بيهوشی
دکتر عسگری-متخصص بيهوشی
12.00
14.00
13.00
14.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00

اطفال
دکتر آشنايی-متخصص قلب كوكان
15.00
17.00

كليه و مجاری ادراری
دکتر طبیبی- فوق تخصص ارولوژی
15.00
18.00

زنان و زایمان
دکتر اميري-متخصص زنان
15.30
17.00

زنان و زایمان
دکتر سالور-متخصص زنان
16.00
18.00

جراحی عمومی
خانم دکتر رحمني- متخصص جراحی عمومی
16.00
17.00

ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00
15.00
16.00
17.00
18.00

شنبه

 • ارتوپدی
  09.00 - 11.00
 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • مانومتری و بيوفيدبك
  11.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 19.00
 • قلب و عروق
  11.30 - 13.00
 • جراح و مغز و اعصاب
  12.00 - 13.00
 • داخلی و گوارش
  12.00 - 13.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 13.00
 • بيهوشی
  12.00 - 14.00
 • اطفال
  14.00 - 19.00
 • جراحی عمومی
  14.30 - 16.00
 • قلب و عروق
  15.00 - 17.00
 • زنان و زایمان
  15.00 - 18.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • غدد
  16.00 - 19.00
 • ریه
  18.00 - 19.00

یکشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • ارتوپدی
  10.00 - 12.00
 • داخلی و گوارش
  10.00 - 12.00
 • نورولوژی
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • گوش و حلق و بینی
  10.00 - 12.00
 • داخلی و گوارش
  11.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 13.00
 • بيهوشی
  12.00 - 14.00
 • اطفال
  14.00 - 19.00
 • اطفال
  15.00 - 17.00
 • كليه و مجاری ادراری
  15.00 - 18.00
 • زنان و زایمان
  15.30 - 17.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 17.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • گوش و حلق و بینی
  08.30 - 10.00
 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.30 - 12.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 13.00
 • مانومتری و بيوفيدبك
  11.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 16.00
 • داخلی و گوارش
  12.00 - 13.00
 • بيهوشی
  12.00 - 14.00
 • آنکولوژی
  13.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  13.00 - 15.00
 • زنان و زایمان
  13.00 - 19.00
 • اطفال
  14.00 - 19.00
 • گوش و حلق و بینی
  15.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • ارتوپدی
  17.00 - 19.00

سه شنیه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • گوش و حلق و بینی
  10.00 - 12.00
 • ارتوپدی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 13.00
 • داخلی و گوارش
  12.00 - 13.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 14.00
 • بيهوشی
  12.00 - 14.00
 • عفونی
  13.00 - 14.00
 • درد
  13.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  13.00 - 15.00
 • زنان و زایمان
  13.00 - 16.00
 • اطفال
  14.00 - 15.00
 • اطفال
  14.00 - 19.00
 • جراحی عمومی
  14.30 - 16.00
 • قلب و عروق
  14.30 - 17.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  17.00 - 19.00
 • غدد
  17.00 - 19.00
 • ارتوپدی
  17.00 - 19.00
 • ارتوپدی
  18.00 - 19.00
 • ریه
  18.00 - 19.00
 • قلب و عروق
  18.00 - 19.00

چهارشنبه

 • اطفال
  08.00 - 10.00
 • نورولوژی
  08.30 - 09.30
 • جراحی عمومی
  09.00 - 11.00
 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  09.00 - 13.00
 • نورولوژی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • غدد
  10.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  11.00 - 13.00
 • مانومتری و بيوفيدبك
  11.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 19.00
 • داخلی و گوارش
  12.00 - 13.00
 • جراح و مغز و اعصاب
  12.00 - 13.00
 • بيهوشی
  12.00 - 14.00
 • اطفال
  14.00 - 19.00
 • كليه و مجاری ادراری
  15.00 - 18.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00
 • قلب و عروق
  16.30 - 18.30
 • تغذیه
  17.00 - 19.00

پنجشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  09.00 - 12.00
 • تغذیه
  10.00 - 12.00
 • ارتوپدی
  10.00 - 12.00
 • غدد
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • داخلی و گوارش
  11.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 13.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
اطفال
دکتر آشنايی-متخصص قلب كوكان
08.00
10.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00

اطفال
دکتر آشنايی-متخصص قلب كوكان
15.00
17.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00
اطفال
دکتر منصور قنايی-متخصص اطفال
14.00
15.00

اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00
اطفال
دکتر طاهری درخش-متخصص اطفال
14.00
19.00
15.00
16.00
17.00
18.00

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنیه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
12.00
بيهوشی
دکتر ساريخانی-متخصص بيهوشی
12.00
14.00
بيهوشی
دکتر عسگری-متخصص بيهوشی
12.00
14.00
بيهوشی
دکتر چيذری-متخصص بيهوشی
12.00
14.00
بيهوشی
دکتر بختياری راد-متخصص بيهوشی
12.00
14.00
بيهوشی
دکتر عبدوی-متخصص بيهوشی
12.00
14.00
13.00

شنبه

 • بيهوشی
  12.00 - 14.00

یکشنبه

 • بيهوشی
  12.00 - 14.00

دوشنبه

 • بيهوشی
  12.00 - 14.00

سه شنیه

 • بيهوشی
  12.00 - 14.00

چهارشنبه

 • بيهوشی
  12.00 - 14.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
داخلی و گوارش
دکتر سعادت حسينی- متخصص گوارش
10.00
12.00

داخلی و گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
12.00
11.00
داخلی و گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
11.00
12.00
12.00
داخلی و گوارش
دکتر كهزادي - متخصص داخلي و گوارش
12.00
13.00
داخلی و گوارش
دکتر كهزادی - متخصص داخلی و گوارش
12.00
13.00
داخلی و گوارش
دکتر سیفی- متخصص گوارش
12.00
13.00
داخلی و گوارش
دکتر كهزادی- متخصص داخلی و گوارش
12.00
13.00

شنبه

 • داخلی و گوارش
  12.00 - 13.00

یکشنبه

 • داخلی و گوارش
  10.00 - 12.00
 • داخلی و گوارش
  11.00 - 12.00

دوشنبه

 • داخلی و گوارش
  12.00 - 13.00

سه شنیه

 • داخلی و گوارش
  12.00 - 13.00

چهارشنبه

 • داخلی و گوارش
  12.00 - 13.00

پنجشنبه

 • داخلی و گوارش
  11.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
09.00
زنان و زایمان
دکتر دادخواه-متخصص زنان
09.00
13.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
11.00
19.00
10.00
زنان و زایمان
دکتر بنایی- متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر قياسی-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
11.00
19.00

زنان و زایمان
دکتر گوروانچی-متخصص زنان
12.00
13.00

زنان و زایمان
دکتر شریعتی-متخصص زنان
15.00
18.00
زنان و زایمان
دکتر رادمهر-متخصص زنان
10.00
12.00

زنان و زایمان
دکتر رضایی-متخصص زنان
10.00
12.00
11.00
زنان و زایمان
دکتر سالور-متخصص زنان
11.00
13.00
زنان و زایمان
دکتر فلک افلاکی-متخصص زنان
11.00
13.00
زنان و زایمان
دکتر صدری-متخصص زنان
11.00
13.00
12.00
13.00
زنان و زایمان
دکتر مسرور-متخصص زنان
13.00
19.00

زنان و زایمان
دکتر خان زاده-متخصص زنان
16.00
18.00
زنان و زایمان
دکتر رضایی-متخصص زنان
13.00
15.00

زنان و زایمان
دکتر ابراهیمی-متخصص زنان
13.00
16.00
14.00
15.00
زنان و زایمان
دکتر اميري-متخصص زنان
15.30
17.00

زنان و زایمان
دکتر سالور-متخصص زنان
16.00
18.00
16.00
زنان و زایمان
دکتر فلاح پور-متخصص زنان
16.00
18.00
17.00
18.00

شنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 19.00
 • زنان و زایمان
  12.00 - 13.00
 • زنان و زایمان
  15.00 - 18.00

یکشنبه

 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  10.00 - 12.00
 • زنان و زایمان
  15.30 - 17.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • زنان و زایمان
  11.00 - 13.00
 • زنان و زایمان
  13.00 - 19.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • زنان و زایمان
  11.00 - 13.00
 • زنان و زایمان
  13.00 - 15.00
 • زنان و زایمان
  13.00 - 16.00
 • زنان و زایمان
  16.00 - 18.00

چهارشنبه

 • زنان و زایمان
  09.00 - 13.00
 • زنان و زایمان
  11.00 - 19.00

پنجشنبه

 • زنان و زایمان
  11.00 - 13.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
13.00
عفونی
دکتر رجبی-متخصص عفونی
13.00
14.00

سه شنیه

 • عفونی
  13.00 - 14.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
نورولوژی
دکتر كيانی-متخصص مغز و اعصاب
08.30
09.30
09.00
10.00
نورولوژی
خانم دکتر آذري نيا-متخصص مغز و اعصاب
10.00
12.00
نورولوژی
خانم دکتر آذري نيا-متخصص مغز و اعصاب
10.00
12.00
11.00

یکشنبه

 • نورولوژی
  10.00 - 12.00

چهارشنبه

 • نورولوژی
  08.30 - 09.30
 • نورولوژی
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
09.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده- فوق تخصص قلب و عروق
09.00
12.00
10.00
قلب و عروق
دکتر عارفی زاده-متخصص قلب و عروق
10.30
12.00
قلب و عروق
دکتر عارفی زاده-متخصص قلب و عروق
10.00
12.00
11.00
قلب و عروق
دکتر تيزنوبيك-متخصص قلب و عروق
11.30
13.00
قلب و عروق
دکتر پورمند-متخصص قلب و عروق
11.00
13.00
12.00
قلب و عروق
دکتر موسوی-متخصص قلب و عروق
12.00
13.00
قلب و عروق
دکتر تيزنوبيك-متخصص قلب و عروق
12.00
14.00
13.00
قلب و عروق
دکتر فلاحی-متخصص قلب و عروق
13.00
15.00
14.00
قلب و عروق
دکتر مهدی زاده-فوق تخصص قلب و عروق
14.30
17.00
15.00
قلب و عروق
دکتر پورمند-متخصص قلب و عروق
15.00
17.00
16.00
قلب و عروق
دکتر كفاشی-متخصص قلب و عروق
16.30
18.30
17.00
18.00
قلب و عروق
دکتر دشتی زاده-جراح قلب و عروق
18.00
19.00

شنبه

 • قلب و عروق
  11.30 - 13.00
 • قلب و عروق
  15.00 - 17.00

یکشنبه

 • قلب و عروق
  12.00 - 13.00

دوشنبه

 • قلب و عروق
  10.30 - 12.00
 • قلب و عروق
  13.00 - 15.00

سه شنیه

 • قلب و عروق
  10.00 - 12.00
 • قلب و عروق
  12.00 - 14.00
 • قلب و عروق
  14.30 - 17.00
 • قلب و عروق
  18.00 - 19.00

چهارشنبه

 • قلب و عروق
  11.00 - 13.00
 • قلب و عروق
  16.30 - 18.30

پنجشنبه

 • قلب و عروق
  09.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
18.00
ریه
دکتر امامي- متخصص ریه
18.00
19.00
ریه
دکتر امامي- متخصص ریه
18.00
19.00

شنبه

 • ریه
  18.00 - 19.00

سه شنیه

 • ریه
  18.00 - 19.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
تغذیه
دکتر تهرانی اسدی پور-متخصص تغذیه
10.00
12.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
تغذیه
دکتر تهرانی اسدی پور-متخصص تغذیه
17.00
19.00
18.00

چهارشنبه

پنجشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
09.00
ارتوپدی
دکتر آقاعليخانی-متخصص ارتوپدی
09.00
11.00
10.00
ارتوپدی
دکتر سری-متخصص ارتوپد و ارتوروسکوپی
10.00
12.00
ارتوپدی
دکتر سری-متخصص ارتوپد و ارتوروسکوپی
10.00
12.00
ارتوپدی
دکتر حسابی-متخصص ارتوپدی
10.00
12.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
ارتوپدی
دکتر مرادی-متخصص دست
16.00
18.00
ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00
ارتوپدی
دکتر خلیلی-متخصص ارتوپدی
16.00
18.00
17.00
ارتوپدی
دکتر آقاعليخانی-متخصص ارتوپدی
17.00
19.00
ارتوپدی
دکتر حكيمی-متخصص ارتوپدی
17.00
19.00

ارتوپدی
دکتر مرادی-متخصص دست
18.00
19.00
18.00

شنبه

 • ارتوپدی
  09.00 - 11.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • ارتوپدی
  10.00 - 12.00
 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00

دوشنبه

 • ارتوپدی
  17.00 - 19.00

سه شنیه

 • ارتوپدی
  10.00 - 12.00
 • ارتوپدی
  17.00 - 19.00
 • ارتوپدی
  18.00 - 19.00

چهارشنبه

 • ارتوپدی
  16.00 - 18.00

پنجشنبه

 • ارتوپدی
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
09.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
11.00
14.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعناعی- متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال
11.00
16.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر خوشكار- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00
جراحی عمومی
دکتر كبيري زاده- متخصص جراحی عمومی
09.00
11.00

جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نيك روش- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر نعنایی- متخصص جراحی عمومی و فولشیپ کولورکتال
11.00
14.00
جراحی عمومی
دکتر سركشيك- متخصص جراحی عمومی
09.00
12.00

جراحی عمومی
دکتر مسلمی- متخصص جراحی عمومی
10.00
12.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
14.30
16.00
جراحی عمومی
دکتر کتیرایی- متخصص جراحی عمومی
14.30
16.00
15.00
16.00
جراحی عمومی
دکتر يوسف زاده- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
جراحی عمومی
خانم دکتر رحمني- متخصص جراحی عمومی
16.00
17.00
جراحی عمومی
دکتر مطلوب- متخصص عروق-واريس
16.00
18.00

جراحی عمومی
دکتر مسلمی- متخصص جراحی عمومی
16.00
18.00
17.00
جراحی عمومی
دکتر هاشمیان- متخصص جراحی سينه
17.00
19.00
18.00

شنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00
 • جراحی عمومی
  14.30 - 16.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

یکشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 17.00

دوشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 16.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00
 • جراحی عمومی
  16.00 - 18.00

سه شنیه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  14.30 - 16.00
 • جراحی عمومی
  17.00 - 19.00

چهارشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 11.00
 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  11.00 - 14.00

پنجشنبه

 • جراحی عمومی
  09.00 - 12.00
 • جراحی عمومی
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
15.00
كليه و مجاری ادراری
دکتر طبیبی- فوق تخصص ارولوژی
15.00
18.00
كليه و مجاری ادراری
دکتر طبیبی- فوق تخصص ارولوژی
15.00
18.00
16.00
17.00

یکشنبه

 • كليه و مجاری ادراری
  15.00 - 18.00

چهارشنبه

 • كليه و مجاری ادراری
  15.00 - 18.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
13.00
درد
دکتر عرب-متخصص درد
13.00
14.00

سه شنیه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
11.00
مانومتری و بيوفيدبك
دکتر امير افشاری
11.00
14.00
مانومتری و بيوفيدبك
دکتر امير افشاری
11.00
14.00
مانومتری و بيوفيدبك
دکتر امير افشاری
11.00
14.00
12.00
13.00

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
13.00
آنکولوژی
دکتر الماسی متخصص آنکولوژی
13.00
14.00

دوشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
08.00
گوش و حلق و بینی
دکتر فيروزی- متخصص گوش و حلق و بینی
08.30
10.00
09.00
10.00
گوش و حلق و بینی
دکتر معظمی- متخصص گوش و حلق و بینی
10.00
12.00
گوش و حلق و بینی
دکتر معظمی- متخصص گوش و حلق و بینی
10.00
12.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
گوش و حلق و بینی
دکتر فهزادی - متخصص گوش و حلق و بینی
15.00
16.00

یکشنبه

 • گوش و حلق و بینی
  10.00 - 12.00

دوشنبه

 • گوش و حلق و بینی
  08.30 - 10.00
 • گوش و حلق و بینی
  15.00 - 16.00

سه شنیه

 • گوش و حلق و بینی
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
12.00
جراح و مغز و اعصاب
دکتر سلطان رحمتی- جراح مغزو اعصاب
12.00
13.00
جراح و مغز و اعصاب
دکتر سلطان رحمتی- جراح مغزو اعصاب
12.00
13.00

شنبه

چهارشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
10.00
غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
10.00
14.00
غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
10.00
12.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
16.00
19.00
17.00
غدد
دکتر نوین- فوق تخصص غدد
17.00
19.00
18.00

شنبه

 • غدد
  16.00 - 19.00

سه شنیه

 • غدد
  17.00 - 19.00

چهارشنبه

 • غدد
  10.00 - 14.00

پنجشنبه

 • غدد
  10.00 - 12.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنیه چهارشنبه پنجشنبه