بعد از زايمان طبيعی بستن لگن در اولويت قرار دارد تا دوباره احشای داخل لگن به جای خود برگردد

بعد از زایمان طبیعی بستن لگن در اولویت قرار دارد تا دوباره احشای داخل لگن به جای خود برگردد

برای شکم:
بعد از زایمان طبیعی و سزارین چند روز صبر کنید
بهترین شکم بندها برای استفاده بعد از زایمان بستن پارچه های نخی به دورشکم و لگن می باشد
پارچه های نخی باعث تهویه مناسب در نواحی مختلف بدن شده و مانع ایجاد عفونت و چسبندگی بعد از زایمان میشوند علاوه بر آن فشار قابل تنظیم مناسبی ایجاد می کند
در هنگام بستن شکم بند به نکات زیر توجه کنید
بیش از هفت ساعت در روز استفاده نشوند
به حدی محکم بسته شود که تنفس سخت نشود
هنگام بستن پاهایتان را باز نگاه دارید
در شب موقع خواب استفاده نشود
ولی یادتان باشد توصیه های مربوط به ورزش های مخصوص بعد از ه زایمان را آویزه گوش کنید، زیرا فقط بستن شکم پاسخ طبیعی عضله را از بین میبرد

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department