بعد از زايمان طبيعی بستن لگن در اولويت قرار دارد تا دوباره احشای داخل لگن به جای خود برگردد

بعد از زایمان طبیعی بستن لگن در اولویت قرار دارد تا دوباره احشای داخل لگن به جای خود برگردد

برای شکم:
بعد اززایمان طبیعی وسزارین چندروز صبر کنید
بهترین شکم بندها برای استفاده بعد اززایمان بستن پارچه های نخی به دورشکم ولگن میباشد
پارچه های نخی باعث تهویه مناسب درنواحی مختلف بدن شده ومانع ایجادعفونت وچسبندگی بعد اززایمان میشوندعلاوه بر آن فشار قابل تنظیم مناسبی ایجاد میکند
در هنگام بستن شکم بند به نکات زیر توجه کنید
بیش از هفت ساعت درروز استفاده نشوند
به حدی محکم بسته شود که تنفس سخت نشود
هنگام بستن پاهایتان را باز نگاه دارید
درشب موقع خواب استفاده نشود
ولی یادتان باشد توصیه های مربوط به ورزشهای مخصوص بعد اززایمان را آویزه گوش کنید ،زیرا فقط بستن شکم پاسخ طبیعی عضله راازبین میبرد

ارسال پیام :

*

ایمیل شما وارد نشده است

Copyright © 2014 Gandhi Hotel Hospital.
Provided by IT Department